Hero billede

Afleveringsforretning

Bygherren/ køber af nyopført hus kan i forbindelse med afleveringen få en uvildig bygningsgennemgang og hjælp til den juridiske del af afleveringensforretningen ved overtagelse af ejendommen. OH Rådgivning er en aktiv medspiller der varetager bygherrens/ købers interesser i det samlede forløbe fra aflevering/ overtagelse til skadesudbedringer efter 5 års eftersynet, evt. kun enkelte dele af forløbet.

Aflevering
OH Rådgivning planlægger og gennemfører afleveringsforretningen, herunder udarbejdelse af en fejl- og mangelliste. Denne kan efterfølgende indgå som en del af det juridiske grundlag for gennemførelsen af afleveringsforretningen.

Aflevering af det udførte arbejde er afgørende for retsforholdet mellem bygherren/ køber og entreprenøren.

Indtil afleveringen bærer entreprenøren risikoen for alle dele af arbejdet og har pligt til at vedligeholde arbejdet i nødvendigt omfang. Fra og med afleveringen overtager bygherren/ køber risikoen og vedligeholdsforpligtelsen. Dette følger af AB 92`s bestemmelse om, at afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler.

Såvel mangler konstateret ved aflevering som mangler konstateret i 5-års perioden efter aflevering er entreprenøren forpligtet til at afhjælpe, forudsat at manglerne skyldes forhold, som var tilstede ved afleveringsforretningen. Forudsætningen er dog, at bygherren/ køber skriftligt har givet entreprenøren meddelelse om manglerne inden rimelig tid, efter at manglerne er eller burde være opdaget.

Bygherrens/ købers tilsyn/ rådgiver bistår bygherre/ køber ved afleveringsforretningen og fører kontrol med afhjælpning af eventuelle mangler.

Afhjælpning af mangler
Bygherren/ køber skal forud for afleveringsforretningen foretage en omhyggelig gennemgang af arbejdet med henblik på at påvise eventuelle mangler. Der bør stilles krav til entreprenørerne om i god tid inden aflevering at foretage egen mangelgennemgang og -afhjælpning, så omfanget af mangler ved afleveringen minimeres.

Bygherrens/ købers gennemgang bør foretages i dagene umiddelbart før afleveringen, og resultaterne registreres ved udarbejdelse af mangellister.

1-års eftersyn
Umiddelbart før udløbet af 1-års perioden fra afleveringen skal bygherren/ køber foretage et eftersyn. 1-års eftersynet kan foretages af bygherren/ køber selv, men normalt foretages det af bygherrens/ købers rådgiver/ tilsyn fra udførelsesfasen. Bygherren/ køber skal indkalde entreprenøren til at deltage i eftersynet, jf. AB 92.

5-års eftersyn
Senest 30 dage før udløbet af 5-års perioden fra afleveringen skal bygherren/ køber indkalde entreprenøren til et 5-års eftersyn, jf. AB 92.

Inden 5-års eftersynet skal bygherren/ køber foretage en systematisk, byggeteknisk gennemgang af byggeriet med det formål at beskrive og vurdere byggeriets tilstand, herunder vedligeholdstilstanden. Skader og tegn på skader registreres, og om muligt belyses skadernes årsager.